ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πτυχία Ιταλικής Γλώσσας

Τα πτυχία της Ιταλικής γλώσσας είναι:

1. CELI
2. CILS
3. PLIDA
4. DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA
5. CIC
6. ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ
Το CELI (CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA) είναι πτυχίο που αποτελείται από 5 ΕΠΙΠΕΔΑ: CELI 1 , 2, 3 ,4, 5. Κάθε επίπεδο αποτελεί μία διαφορετική εξέταση η οποία μπορεί να δοθεί ανεξάρτητα, αρκεί ο σπουδαστής να έχει το αντίστοιχο επίπεδο γνώσεων. Οι εξετάσεις του CELI οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο για Ξένους της Perugia το οποίο είναι μέλος του ALTE (ASSOCIATION OF LANGUAGE TESTERS IN EUROPE) σύμφωνα με το COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGE LEARNING AND TEACHING). 

Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων, που είναι αναγνωρισμένα διεθνώς, γίνονται σε δυο εξεταστικές περιόδους: Ιούνιο και Νοέμβριο. Στην Αθήνα διεξάγονται με την συνεργασία της Ιταλικής Σχολής.

Το CILS (CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA) είναι πτυχίο που αποτελείται προς το παρόν από 4 ΕΠΙΠΕΔΑ CILS 1, 2, 3, 4 (συν αλλά δυο PRECILS υπό προετοιμασία). Οι εξετάσεις του CILS οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο για Ξένους της SIENA το οποίο είναι μέλος του ELC (EUROPEAN LANGUAGE COUNCIL) σύμφωνα με το COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGE LEARNING AND TEACHING.
Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων, που είναι αναγνωρισμένα διεθνώς, γίνονται σε δυο εξεταστικές περιόδους: Ιούνιο και Δεκέμβριο.

Το PLIDA (PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI) είναι πτυχίο που αποτελείται από 4 ΕΠΙΠΕΔΑ: LIVELLO A, B, C, και D. Οι εξετάσεις του PLIDA οργανώνονται από την Societ? Dante Alighieri σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Viterbo σύμφωνα με το COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGE LEARNING AND TEACHING. Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων, που είναι αναγνωρισμένα από το Ιταλικό υπουργείο εξωτερικών, γίνονται σε δυο εξεταστικές περιόδους: Μάιο και Νοέμβριο.

Τo DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA είναι πτυχίο που αποτελείται από 1 επίπεδο. Οι εξετάσεις στην Αθήνα γίνονται δυο φορές το χρόνο (Ιούνιο-Νοέμβριο) και το Νοέμβριο μπορεί κανείς να επαναλάβει τη μία δοκιμασία (γραπτό ή προφορικό) αν έχει αποτύχει στην προηγούμενη εξεταστική.

Το CIC (Certificato di Conoscenza dell’Italiano Commerciale) πιστοποιεί την γνώση της Ιταλικής γλώσσας στον επαγγελματικό και εμπορικό τομέα σε δυο επίπεδα, LIVELLO INTERMEDIO και AVANZATO. Οι εξετάσεις του CIC οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο για Ξένους της Perugia.